Tags: mô hình 3p

Lương theo mô hình 3P: Doanh nghiệp và người lao động đều lợi

Lương theo mô hình 3P: Doanh nghiệp và người lao động đều lợi   3P là một mô hình thiết kế hệ thống đãi ngộ dựa trên nguyên tắc: mức thu nhập của một người phụ thộc vào 3 yếu tố cơ bản Position (công việc/vị trí), Person (năng lực cá nhân, độ hiếm) và…